Presentation of Yuri Andrukhovych’s book “Radio Night”. Literary program

Presentation of Yuri Andrukhovych’s book “Radio Night”. Literary program

Street scene

онлайн подія

Організатори: MERIDIAN CZERNOWITZ

Учасники: Yuri Andrukhovych, Sviatoslav Pomerantsev